🌳 چند جوان پر انرژی روی نیمکت چوبی پارک، زیر درخت چنار قدیمی که اجازه نفوذ آفتاب را نمی‌دهد، کتاب هایشان را پهن کرده، آن ها را یکی یکی روی دست گرفته و به رهگذرها معرفی‌شان می کنند. تک خوری نمی‌کنند، دوست دارند لذت خواندن کتاب های خوب را با دیگران شریک باشند.

😎 آن جوان‌هایی که تک خوری نمی‌کنند ماییم و آن نیمکت چوبی همین‌جاست.
📚 اینجا، درست یک گوشه از مجازآباد بساط‌مان را پهن کردیم. کتاب نمی‌فروشیم ولی کتاب‌های خوبی که خواندیم را روی دست گرفته و داد می‌زنیم تا شما هم آن‌ها را بشناسید و بخوانید...